DIN EN 16908:2022-06 [NEU]

Inhalt
Dokumentart:
Norm
Titel (deutsch):
Zement und Baukalk - Umweltproduktdeklarationen - Produktkategorieregeln in Ergänzung zu EN 15804; Deutsche Fassung EN 16908:2017+A1:2022
Titel (englisch):
Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804; German version EN 16908:2017+A1:2022
Originalsprachen: Deutsch
Preis:
91,60 EUR